รวม tenses ในภาษาอังกฤษ เอาไว้เป็น reference เวลาลืมครับ

รวม tenses ในภาษาอังกฤษ

Tenses คือ รูปของคำกริยาที่บอกความหมาย และเวลาของการกระทำนั้น แบ่งออกเป็น

กาลแบ่งออกเป็น present/past/future

Simple/continuous/perfect/perfect continuous

Present Simple: S+V1
Past Simple: S+V2
Future Simple:S+will,Shall+V1

ตัวอย่าง I believe what he is saying is true.
I hear someone knocking at the door.
He visits his family every weekend.

Present Continuous : S+is,am,are+v1ing
Past Continuous: S+was/were+v1ing
Future Continuous:S+will/shall+be+v1ing

We are studying English One this term.
I am seeing him tomorrow.
She is knitting a pullover for her son.

(He/She/It + is)(I+am)(We/They/You+are)

He/She/It/Name+has
We/They/You+Have

Present Perfect : S+vto have (has/have)+v3
Past Perfect: S+had+v3
Future Perfect:S+will/shall+have+v3

I have known him since 1990.
Billy hasn’t written to me for three days.

Present perfect cont.: S+have,has+been+ving
Past perfect cont.:S+had+been+ving
Future perfect cont.:S+will,shall+have+been+ving

We have been living here since 1987.
I‘ve been studying English for eight years.

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเวป >> http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/tense.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s