การใช้ though ในประโยค

though มาจากคำว่า although เป็นตัวย่อครับ แปลว่า   ถึงแม้ว่า…. หรือ อย่างไรก็ตาม…

though

conj though[ðəu]

(rare abbreviationtho’) despite the fact that; although He went out, (even) though it was raining. ถึงแม้ว่า
adv

however I wish I hadn’t done it, though. อย่างไรก็ตาม

as though as if You sound as though you’ve caught a cold. ราวกับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s